Mijn winkelwagen

0 item - €0.00

Algemene Voorwaarden E@rplugs&More

Versie geldig vanaf 1 januari 2014

Inhoud:

 1. Verklaring van enkele gebruikte termen.
 2. Algemeen
 3. Bestelling en betaling
 4. Levering, leveringstermijn en verzendkosten
 5. Prijzen
 6. Zichttermijn / herroepingsrecht
 7. Gegevensbeheer
 8. Garantie en conformiteit
 9. Aanbiedingen
 10. Afbeeldingen en specificaties
 11. Overmacht
 12. Aansprakelijkheid
 13. Eigendomsvoorbehoud
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. “E&M”: de webshop E@rplugs&More, die eigendom is van de firma Safety@Vises bvba (BE0839.414.046) met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 31, 2070 Burcht in België, waarop producten van Safety@Vises bvba worden aangeboden en verkocht aan klanten. U kan ons bereiken via email (guy@vises.be) of via telefoon (0032(0)476/906597).
  2. “Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de webshop E&M.
  3. “Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen E&M en de klant van de webshop E&M met betrekking tot de producten die worden aangeboden.
  4. “Producten”: alle goederen via de webshop E&M aangeboden door E&M die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van E&M. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van www.earplugsandmore.be en www.safetyadvises.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. E&M behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door E&M erkend.
  4. E&M garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 3. Bestelling en betaling
  1. Een bestelling tussen E&M en een klant komt tot stand nadat de bestellingsprocedure door de klant volledig is doorlopen via de webshop www.earplugsandmore.be, de betalingstransactie heeft plaatsgevonden en de procedure is beëindigd met een (automatische) bevestiging via email aan de klant van E&M.
  2. E&M biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betaling door de klant geschiedt bij de bestelling van de gewenste producten. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Icepay. Middels het plaatsen van een bestelling op de webshop E&M verklaart de klant tevens kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Icepay en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.
 4. Levering, leveringstermijn en verzendkosten
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. E&M streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 12 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft E&M ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.
  3. E&M zal bestellingen ten laatste binnen 15 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  4. Indien, in geval van problemen tijdens het transport, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort E&M binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die E&M van de klant doorgekregen heeft.
  5. Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. E&M kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
  6. Aan de leveringsplicht van E&M zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door E&M geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  7. Voor bestellingen met leveringsadres in België betaalt de klant 5 € verzendkosten. Voor bestellingen met leveringsadres buiten België en binnen Europa betaalt de klant 10 € verzendkosten. Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord van E&M.
 5. Prijzen
  1. Alle prijzen op de webshop van E&M zijn in Euro's, inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.
  2. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en bestelling.
  3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  4. Alle prijzen op de webshop van E&M zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Zichttermijn / herroepingsrecht
  1. Indien er sprake is van een particuliere verkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan E&M heeft teruggezonden, is de bestelling niet meer retourneerbaar. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij E&M. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Opgelet: om hygiënische redenen kunnen opengemaakte verpakkingen van gehoorbescherming niet worden geretourneerd. Indien de producten bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt E&M er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
  2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   • producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
   • voor producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 7. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij E&M, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Safety@Vises bvba. Safety@Vises bvba houdt zich aan de privacywet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden
  2. .
  3. E&M respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  4. E&M en ook het moederbedrijf Safety@Vises bvba maken in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 8. Garantie en conformiteit
  1. Safety@Vises bvba staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door Safety@Vises bvba, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Safety@Vises bvba jegens E&M kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan E&M) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Safety@Vises bvba. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan E&M schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de klant door E&M gegrond worden bevonden, zal E&M naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van E&M en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, dan wel (naar keuze van E&M) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van E&M gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van E&M voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. E&M is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van klanten en/of de gebruiker.
  6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens E&M in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van E&M en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 9. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt E&M zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden E&M slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van E&M gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. E&M kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 10. Afbeeldingen en specificaties
  1. Op alle afbeeldingen, figuren en tekst is copyright van toepassing.
  2. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van E&M gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 11. Overmacht
  1. E&M is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Safety@Vises bvba alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. E&M behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is E&M gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 12. Aansprakelijkheid
  1. E&M is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade bij de klant of bij derden ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze websites www.earplugsandmore.be en/of www.safetyadvises.be .
 13. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van alle door E&M aan de klant verkochte en geleverde producten blijven eigendom van E&M zolang de klant de vorderingen van E&M uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
  2. De door E&M geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwistingen zal een Belgische rechtbank dan ook bevoegd zijn.
  2. Bij geschillen over een overeenkomst, verbinden de klant en E&M, respectievelijk Safety@vises bvba zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.
  3. Alle betwistingen die voortvloeien uit overeenkomsten met E&M, respectievelijk Safety@Vises bvba vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het 5de kanton van het Vredegerecht te Antwerpen. Vredegerecht is bevoegd voor betwistingen onder de 1.860 €)